Odpadové hospodářství

 

Směsný komunální odpad

Vážení občané města Hronova,  

od 1. 1. 2024 nabývá platnosti Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství , kterou Zastupitelstvo města Hronova schválilo na svém zasedání dne 13. 12. 2023. (dále jen „vyhláška“  a „poplatek“).

Výše poplatku se pro rok 2024 zvyšuje takto: 
Základní sazba poplatku na osobu a rok je stanovena ve výši 850 Kč
Variabilní symbol plátců, kteří již řádně podali svá Ohlášení, zůstavá stejný jako v roce 2023.
Pro případ nahlášení změn jsou k dispozici interaktivní formuláře a další formuláře na stránkách města Hronova (viz níže). 

Termín splatnosti poplatku:

 • nejpozději do 31. 3. 2024
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Uhradit poplatek má povinnost:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,  ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Osvobození a úlevy od poplatku dle zákona a vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  1. ve výši 250 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
  2. ve výši 250 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku,
  3. ve výši 100 % pro poplatníky s místem pobytu v sídle ohlašovny
  4. ve výši 250 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky s nedostupným místem svozu komunálního odpadu
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození dle zákona či vyhlášky nebo úlevu od poplatku, musí ve lhůtě do 15 dnů vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku podat žádost s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené  vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. Žádosti včetně potřebných informací jsou k dispozici zde.

 

Upřednostňujeme platbu poplatku převodem z účtu.

Pro bezhotovostní platbu je nutné poplatek uhradit na  účet číslo: 1524551/0100  a platbu identifikovat pomocí variabilního symbolu. Pokud vám byl již variabilní symbol vygenerován, zůstává stejný i pro další období. V případě změny vám bude zaslán nový předpis na váš e-mail na základě vyplnění  a odeslání elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provede platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu, je současně nutné sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci poplatníka/ů, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž bude poplatek touto platbou hrazen, a dále zda bude žádat o osvobození nebo úlevu od poplatku. Oznámení lze provést prostřednictvím elektronického formuláře: Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro občany s trvalým pobytem, který vyplníte a odešlete správci poplatku.

Platbu za vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu lze provést prostřednictvím společného zástupce na základě vyplněného elektronického formuláře: Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (případně prostřednictvím společného zástupce) pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu.

V příloze jsou formuláře pro vytištění a vyplnění, které stačí naskenovat a zaslat na e-mail evidence-obyvatel@mestohronov.cz . Tištěné formuláře budou zároveň k dispozici také na Městském úřadu Hronov, evidence odpadů.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Poplatek lze také uhradit hotově nebo kartou na pokladně nebo v kanceláři evidence odpadů č. dveří 102 MěÚ v Hronově, nám. Čs. armády č.p. 5 včetně informací v případě nejasností - tel.: 739 300 292, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz.

 

Přílohy

 

Svozový plán na rok 2024 od 1.1.2024

" VŽDY V PONDĚLÍ V SUDÝ TÝDEN "

8.1.2024, 22.01.2024, 05.02.2024 ...

Platí pro všechny části města Hronova - Hronov, Rokytník, Zbečník, Velký Dřevíč, Malou Čermnou a Žabokrky.

V příloze najdete přehledný Svozový kalendář (soubor: svozový kalendář_web.xlsx, velikost: 18,41 KB)

 

Svoz plastů od domu v roce 2024

 

Termíny svozu plastů od domu v roce 2024:
15.01., 12.02., 11.03., 08.04., 06.05., 03.06., 01.07., 29.07., 26.08., 23.09., 21.10., 18.11., 16.12.

Pro svoz plastů systémem dům od domu tzv. door-to-door lze využít nádoby o objemu 110/120/240/1100 litrů. Nádoby mohou být plastové i kovové.

Svoz probíhá vždy 1x za čtyři týdny v pondělí v lichém týdnu, ve dvou směnách (dopoledne a odpoledne).

Nádobu je třeba připravit ke svozu v den svozu nejpozději do 6:00 hodin.

Nádoby je třeba mít zaevidovány a označeny žlutou samolepkou, kterou po nahlášení nádoby obdržíte v kanceláři č. 102 na MěÚ v Hronově.

 

 ilustrační foto: Svoz plastů od domu v roce 2022 / 2023

 

 

Stanoviště pro třídění odpadů ve Zbečníku

Zbečník - umístění kontejnerů na tříděný odpad (soubor: Kontejnery Zbečník.jpg, velikost: 1,44 MB)

Barevné označení kontejnerů: papír, sklo, plasty, bioodpad

ilustrační foto: TŘÍDÍME SPRÁVNĚ

Nevíte jak třídit, kam patří jednotlivé druhy odpadů.

Příloha: TŘÍDÍME SPRÁVNĚ (soubor: jak třídit odpad - 9.11.2022.docx, velikost: 533,78 KB)

 

BIO kontejnery

Počínaje svozem ve čtvrtek dne 14.03.2024 se mění četnost svozů hnědých kontejnerů na BIO odpad, umístěných na stanovištích pro odkládání tříděného odpadu, na četnost 1x za 7 dnů. Svozový den je čtvrtek.

 

Bioodpad - Správným tříděním bioodpadu můžeme snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládkách, až o 40 %.

Co patří do hnědých popelnic:

 • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně.
 • Zbytky pečiva a obilnin.
 • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny.
 • Čajový odpad, čajové sáčky.
 • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
 • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka.
 • Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit).
 • Popel ze spalování dřeva.
 • POZOR, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.) ukládejte do sběrných nádob na bioodpad jen v případě, že k tomu budete vyzváni svozovou firmou nebo obcí, musí u nich totiž být provedena tzv. hygienizace, která usmrtí původce chorob.

 

 

Otevírací doba separačního místa v areálu technických služeb

Každá sobota: 08:00 do 11:00 hodin až do 30.11.2024

Vybrané středy: 14:30 do 17:00 hodin

Kalendář otevírací doby separačního místa k tisku (soubor: otevírací doba SM OD 4_2024.xlsx, velikost: 22,95 KB)

 

 

Kovový odpad

Město Hronov v rámci rozšíření možností třídění odpadů rozmístilo po svém území 9 odpadních nádob na kovové obaly. Do těchto nádob můžete odkládat plechovky, nápojové obaly a drobný kovový odpad.

Plechovky od barev NE!!!, ty patří na separační místo.


Nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Hronov – u zimního stadionu
Hronov – nad Úvozem (Příčnice)
Hronov – Mikoláše Alše
Hronov – Havlíčkova ulice u žel. přejezdu
Zbečník – pod Chlomkem
Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

 

Svoz starých a vyřazených elektrospotřebičů

MĚSTO HRONOV PROVEDE 15. 4. 2024 SVOZ STARÝCH A VYŘAZENÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ.

Žádáme občany, aby ve dnech 13. a 14. 4. 2024 odkládali staré a vyřazené lednice, pračky, mrazáky, televizory, bojlery, počítače a další elektrospotřebiče určené k likvidaci na stanovištích kontejnerů pro tříděný odpad.

V pondělí 15. 4. 2024 v ranních hodinách bude tento odpad svezen zaměstnanci technických služeb města Hronova.

POZOR, tyto spotřebiče nebudou vybírány při svozu nebezpečného odpadu.

Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková tel. 491 401 154, 739 300 292

 

Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/dalsi-moznost-trideni-kovoveho-odpadu/
Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/dalsi-moznost-trideni-kovoveho-odpadu/

 

 

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou a baterie.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky. Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.   
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).  Zde je také umístěna na zdi za dveřmi malá sběrná nádoba. Do ní je možné odložit vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby naopak nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.

 

Jarní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

(tento svoz není určen pro podnikatelské subjekty)

 

Jarní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude v Hronově proveden na níže uvedených stanovištích v těchto termínech:

pondělí - 22. 4. 2024      

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník autobusová zastávka "U dvou lip"  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 
 5  Velký Dřevíč před pilou  16:15 - 16:25
 6  Velký Dřevíč hospoda "Sparta"  16:30 - 16:40 
 7  Rokytník u Lofů   16:55 - 17:05 
 8  Rokytník - u hasičské zbrojnice   17:10 - 17:20
 9  Rokytník odbočka Na Draha   17:30 - 17:40
 10  Velký Dřevíč, Na Louce   17:50 - 18:00
 11 Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé Slévárny   18:05 - 18:15 


úterý  - 23. 4. 2024

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas

 1  Hronov u zimního stadionu   15:00 - 15:30
 2  Hronov, sídliště u bývalé kotelny  15:35 - 16:05 
 3  Hronov, Dvorská ulice, parkoviště  16:10 - 16:40 
 4  Hronov, Příčnice u samoobsluhy  16:45 - 17:15 
 5  Malá Čermná u domova důchodců "Nálada"  17:40 - 17:55 

 

Obsluha vozu bude při svozu vybírat následující druhy odpadu:

Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, případně další složky nebezpečného odpadu.

Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali přímo obsluze auta a nenechávali je bez dozoru na stanovišti! Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií.

POZOR!!!
Letos poprvé při tomto svozu nebude obsluha vozu vybírat staré a vyřazené elektrozařízení jako televizory, chladničky, bojlery, pračky, mrazáky, PC apod. Tento sběr provedou pracovníci technických služeb v termínu 15. 4. 2024 ze sběrných míst na tříděný odpad, případně je občané mohou odložit přímo do separačního místa města Hronova. Do svozu nebezpečného odpadu nelze odložit ani pneumatiky. Pneumatiky mohou občané odkládat bezplatně na místech zpětného odběru, např. ve výkupně sběrných surovin TSR Czech Republic, s.r.o u vlakového nádraží v Hronově čp. 187, a také na všech prodejnách a servisech označených místem zpětného odběru pneumatik.

Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková tel. 491 401 154, 739 300 292 nebo Šárka Poskočilová ze společnosti Marius Pedersen, a.s., tel. č. 734 238 355.


 

Kompostárna Velké Poříčí - svoz bioodpadu

Kompostárna je pro občany opět otevřena od soboty dne 16. 3. 2024.

Provozní doba:
úterý:                 14:00 - 17:00 hodin
čtvrtek:              14:00 - 17:00 hodin
sobota:              08:00 - 12:00 hodin 

Pokud občan Hronova hodlá bezplatně na kompostárně odložit BIO odpad, je jeho povinností předložit doklad totožnosti s trvalým pobytem v Hronově nebo jeho částech, případě předložit doklad o úhradě poplatku za komunální odpad pro rok 2024. V případě, že tak neučiní, nebude mu bezplatné uložení odpadu umožněno.

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

1) Uzavřenou průhlednou PET lahev s maximálním obsahem 2 litry, označenou nápisem "Hronov" lze odložit při svozu komunálního odpadu u sběrné nádoby.

2) Uzavřené plastové PET lahve lze také odkládat do červených sběrných nádob označených k tomuto sběru a umístěných na stanovištích kontejnerů pro tříděný odpad.
V současné době jsou tyto nádoby umístěny na těchto stanovištích: Zbečník, Padolí - u Wikovu, Zbečník pod Chlomkem, Velký Dřevíč - naproti MŠ, Rokytník - hasičská zbrojnice, Hronov - u zimního stadionu, Hronov - za prodejnou Na Kopečku, Hronov - Příčnice - křižovatka Úvoz x Seifertova, Malá Čermná - za čp. 46.

 

 

Likvidace eternitu a azbestu

ETERNIT ANI AZBEST NELZE ODEVZDAT NA SEPARAČNÍM MÍSTĚ MĚSTA HRONOVA!

Odvoz a likvidaci je možno si sjednat individuálně např. s firmou:
- MARIUS PEDERSEN, a.s., tel. č. 493 646 550
- HS EKOMETAL s.r.o., tel. č. 736 489 092, 736 489 094
  kont. osoba: Oldřich Koblížek, tel. č. 736 489 092

Uložení si lze individuálně domluvit na skládkách:
- SKLÁDKA KŘOVICE - https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-centrum-komplexniho-nakladani-s-odpady-krovice/
- SKLÁDKA TRUTNOV - https://www.stavebniodpadytrutnov.cz/kontakt

 

 

Kam odevzdat staré pneumatiky

1) Do svozu nebezpečného odpadu pořádaného MěÚ Hronov 2x ročně - zde musí být odevzdány pouze pneumatiky nerozřezané !!!

2) Dále je možno odevzdat na nejbližších veřejných místech zpětného odběru pneumatik:
Auto Kelly a.s., Běloveská 944, Náchod (https://www.autokelly.cz/Contact/Nachod)
AUTO-BRANKA, Českoskalická 1743/1, Náchod (https://www.skodaplus.cz/Dealer/302)
AUTOSALON DĚDEK, Dobenínská 1992, Náchod (https://www.zivefirmy.cz/autosalon-dedek_f246982)
Dušek-Automa, Ryšavého 257, Náchod (https://www.dusek-automa.cz/kontakt)
JOPECO spol. s.r.o., U Cihelny 1751, Náchod (https://www.jopeco.cz/kontakty/sidlo-spolecnosti)

 

 

Zdroj: Město Hronov a AgriWood

 

 

       čistýkraj           

                      jaktridit.cz

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode