Informace k volbám do osadního výboru ve Zbečníku

Vážení spoluobčané ve Zbečníku,
zastupitelstvo města Hronova rozhodlo o ustanovení osadního výboru ve Vaši obci. V následujícím
Oznámení a Prohlášení kandidáta se dozvíte podrobné informace.
Informace k volbám najdete na druhé straně Prohlášení kandidáta.

 

OZNÁMENÍ
Příprava voleb do osadních výborů (OV)
Zastupitelstvo města Hronova dne 16. 2. 2011 schválilo záměr ustanovení OV v integrovaných
obcích - Rokytník, Velký Dřevíč, Žabokrky, Zbečník, Malá Čermná. Princip ustanovení OV formou
místních voleb byl zvolen jako prostředek zaručující maximálně možnou spravedlnost a zároveň
dávající zvoleným kandidátům jistotu, že dostali důvěru hovořit za ostatní občany ve své obci. Počet
volených členů OV byl zastupitelstvem stanoven na 5. V případě nedostatečného počtu kandidátů
mohou mít OV i nižší lichý počet členů, nejméně však 3.
Volby proběhnou v sobotu dne 30. dubna 2011 od 9.00 hod do 12.00 hod.
Jak bude vše probíhat (časový sled):
1) Toto oznámení bude vyvěšeno 28. března.
2) Od 8. dubna do 15. dubna dostane každý oprávněný volič do schránky „Prohlášení kandidáta“.
To vyplní a odevzdá pouze ten, kdo má zájem v OV pracovat.
3) Od 18. dubna do 27. dubna zájemci odevzdají vyplněná „Prohlášení kandidáta“ do zapečetěných
uren umístěných na těchto místech: Rokytník - paní Jarmila Máslová (Řehákovi Na Drahách),
Velký Dřevíč - Základní škola Velký Dřevíč, Žabokrky - Městská knihovna
Hronov, Komenského nám., Zbečník - Základní škola Zbečník, Malá Čermná - Domov důchodců
4) Dne 28. dubna sestaví komise jmenovaná zastupitelstvem „Hlasovací lístek“ pro volbu do
každého OV, a to na základě vyplněných „Prohlášení kandidáta“ z jednotlivých obcí.
5) V sobotu 30. dubna od 9.00 hod. do 12.00 hod. proběhnou v řádných volebních místnostech
volby: Rokytník - Hasičská zbrojnice, Velký Dřevíč - Základní škola, Žabokrky - Hasičská
zbrojnice Hronov, Zbečník - Základní škola jídelna, Malá Čermná - Domov důchodců. Hlasovací
lístky a obálky budou k vyzvednutí ve volebních místnostech. Právo volit do osadního výboru
obce má občan obce, který je státním občanem České republiky, v den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Vlastní volby budou probíhat tak, že každý z voličů zaškrtne na hlasovacím lístku příslušný počet
kandidátů, kterým chce dát svůj hlas. Při zaškrtnutí více kandidátů než je stanovený počet členů
OV, tj. 5, nebo žádného, je hlasovací lístek považován za neplatný. Hlasovací lístek vloží do obálky
označené razítkem města, kterou obdrží ve volební místnosti, a vhodí ji do zvláštní volební schránky.
Po ukončení hlasování (v sobotu 30. dubna v 12.00 hodin) bude volební schránka převezena na
MěÚ v Hronově, kde v pondělí 2. května komise jmenovaná Zastupitelstvem města Hronova
(budou v ní zástupci všech okrajových částí) sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech hlasovacích lístků.
Prvních 5 kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů bude navrženo zastupitelstvu na jmenování
za členy osadních výborů. Do 14 dnů po skončení voleb svolá starostka města tyto navržené
členy do OV na jednání, na kterém si zvolí ze svých řad předsedu. Zastupitelstvo města Hronova
na svém zasedání 22. června 2011 jmenuje zvolené členy osadního výboru a jeho předsedu, od této
chvíle se stává osadní výbor plně funkční a může zahájit svoji činnost.
Ing. Jiří Kašík, tajemník MěÚ Hronov

 

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA
pro volby do Osadního výboru Zbečníku konané dne 30. dubna 2011
„Já níže podepsaný(á) ............................................................, narozen(a) .................................................
jméno a příjmení
trvale bytem ......................................................................,
telefon .....................................................................,
prohlašuji, že kandiduji na člena Osadního výboru ve Zbečníku, zřizovaného Zastupitelstvem
města Hronova.
Ve Zbečníku dne .................................................................. ...........................................................
podpis kandidáta

 

INFORMACE K VOLBÁM DO OSADNÍHO VÝBORU ZBEČNÍKU
Vážení spoluobčané ze Zbečníku,
dovoluji si Vám nabídnout možnost kandidovat do Osadního výboru Zbečníku, který Zastupitelstvo
města Hronova zřizuje pro katastrální území Zbečník. Poprvé v historii města Hronova
přistupujeme k obsazení osadního výboru formou místních voleb, které se uskuteční v sobotu dne
30. dubna 2011, od 9.00 do 12.00 hod. Obsazení osadního výboru formou voleb je zárukou
spravedlnosti a pro zvolené kandidáty jistotou, že dostali důvěru hovořit za občany ve své obci.

Vyzývám proto všechny trvale bydlící občany ve Zbečníku, kteří dosáhnou 30. dubna 2011 18 let věku,
mají zájem o věci veřejné a není jim lhostejný osud jejich obce, aby vyplnili toto Prohlášení kandidáta
a odevzdali jej do 27. dubna do zapečetěné schránky v Základní škole ve Zbečníku.
Z kandidátů, kteří odevzdají toto prohlášení a projeví tak ochotu pracovat v osadním výboru,
bude sestaven hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek bude vyvěšen v informační skříňce ve Zbečníku

a každý volič jej obdrží ve volební místnosti v době konání voleb.

Vaše volební místnost je v jídelně Základní školy ve Zbečníku.
Počet členů osadního výboru je stanoven na 5. Vlastní volby budou probíhat tak, že každý
z voličů po obdržení hlasovacího lístku zaškrtne na hlasovacím lístku maximálně 5 kandidátů,
kterým chce dát svůj hlas. Při zaškrtnutí více kandidátů než 5 nebo žádného kandidáta je hlasovací
lístek považován za neplatný. Hlasovací lístek vloží volič do obálky označené razítkem města,

kterou obdrží ve volební místnosti a vhodí do zvláštní volební schránky.
Po ukončení hlasování (v sobotu 30. dubna v 12.00 hodin) bude volební schránka převezena na MěÚ v Hronově,                                                                                                                                                                                                                          kde v pondělí 2. května komise jmenovaná zastupitelstvem města sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech
odevzdaných hlasovacích lístků. Prvních 5 kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů svolá
starostka do 14 dnů po skončení voleb. Na setkání navrhnou kandidáti ze svých řad předsedu budoucího

osadního výboru. Zastupitelstvo města Hronova na svém zasedání dne 22. června 2011 jmenuje zvolené členy osadního výboru a jeho předsedu, od této chvíle se stává Osadní výbor Zbečníku plně funkční a může zahájit svoji činnost.

 

A na závěr krátce co může osadní výbor konat:
Osadní výbor je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích oprávněn:
1) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce
    a rozpočtu obce,
2) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí,
    pokud se týkají části obce,
3) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni
    k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Hana Nedvědová,
starostka města, v. r.

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode