Odpadové hospodářství

 

Směsný komunální odpad

Informace pro rok 2021 k místnímu poplatku za komunální odpad - včetně formulářů

 

Vážení občané města Hronova,  
od 1. 1. 2021 platí vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova

(dále jen „vyhláška“  a „poplatek“).

Výše poplatku na poplatníka: 680 Kč

 

Termín splatnosti poplatku:

 • nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Poplatek  je povinna uhradit:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Osvobození a úlevy od poplatku dle zákona a vyhlášky:

 1. Které není nutno oznamovat ani dokládat:
  1. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
  2. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku,
  3. ve výši 100 % pro poplatníky s místem pobytu v sídle ohlašovny
  4. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky s nedostupným místem svozu komunálního odpadu
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození dle zákona či vyhlášky nebo úlevu od poplatku, musí ve lhůtě do 60 dnů vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku podat žádost s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené  vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. Žádosti včetně potřebných informací jsou k dispozici zde.

 

Upřednostňujeme platbu poplatku převodem z účtu

Pro bezhotovostní platbu je nutné poplatek uhradit na  č.ú. 1524551/0100  a variabilní symbol, který bude zaslán  na Váš e-mail na základě vyplněného  elektronického formuláře  Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provede platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu, je současně sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž bude poplatek touto platbou hrazen, a dále zda bude žádat o osvobození nebo úlevu od poplatku. Oznámení lze provést prostřednictvím elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro občany s trvalým pobytem, který vyplníte a odešlete správci poplatku.

Platbu za vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu lze provést prostřednictvím společného zástupce na základě vyplněného elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (případně prostřednictvím společného zástupce) pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu.

V příloze jsou formuláře pro vytištění a vyplnění, které stačí naskenovat a zaslat na e-mail evidence-obyvatel@mestohronov.cz . Tištěné formuláře budou zároveň k dispozici také na Městském úřadu Hronov, evidence odpadů.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Poplatek lze dále platit hotově nebo kartou na odboru tajemníka, evidenci odpadů, nám. Čs. armády č.p. 4.

Vyhláška č. 2/2020 je k dispozici zde na internetových stránkách města.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova, evidence odpadů, nám Čs. armády 4, Hronov (bývalé prostory Komerční banky), tel.: 491 401 158, 739 300 292, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz.

 

Soubory ke stažení:

 
 

Svozový plán na rok 2021 od 1.1.2021

" PONDĚLÍ V SUDÝ TÝDEN "

V Hronově, Rokytníku, Zbečníku, Velkém Dřevíči, Malé Čermné i Žabokrkách se budou odpady od 01.01.2021 svážet "1x za 14 dnů" - vždy " PONDĚLÍ V  SUDÝ TÝDEN "
První svozy:
* 11.01.2021
* 25.01.2021
* 08.02.2021 …

 

 

 

 

Stanoviště pro třídění odpadů ve Zbečníku

Zbečník - umístění kontejnerů na tříděný odpad (soubor: Kontejnery Zbečník.jpg, velikost: 1,44 MB)

Barevné označení kontejnerů: papír, sklo, plasty, bioodpad

 

Starý papír můžete také odevzdat při sběru starého papíru v ZŠ Zbečník, který se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Výtěžek z tohoto sběru jde žákům ZŠ a MŠ Zbečník.

 

Bioodpad - Správným tříděním bioodpadu můžeme snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládkách, až o 40 %.

Co patří do hnědých popelnic:

 • Uvadlé květiny a odpad ze zeleně.
 • Zbytky pečiva a obilnin.
 • Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny.
 • Čajový odpad, čajové sáčky.
 • Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků.
 • Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí, dřevní štěpka.
 • Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrojit).
 • Popel ze spalování dřeva.
 • POZOR, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat apod.) ukládejte do sběrných nádob na bioodpad jen v případě, že k tomu budete vyzváni svozovou firmou nebo obcí, musí u nich totiž být provedena tzv. hygienizace, která usmrtí původce chorob.

 

 

Otevírací doba separačního místa v areálu technických služeb

Separační místo je otevřeno od 3.4.2021, každou sobotu od 8:00 do 11:00 a každou středu od 14:30 do 18:00. Ve dnech státního svátku 1.5. a 8.5.2021 bude separační místo uzavřeno.

 

Informace na tel. č. 736 629 654 Bc. Robert Mazurek nebo 736 629 946 Radek Posdiena (PO - PÁ od 6:00 do 14:30 hodin).

Pokyny pro návštěvníky separačního místa (SM) a Pravidla pro provoz separačního místa v areálu technických služeb v Hronově naleznete v samostatné příloze.


Separační místo města Hronova slouží výhradně občanům města Hronova s trvalým pobytem na území města a jeho částí, kteří mají řádně uhrazen poplatek za komunální odpad pro daný rok. 
Adresu trvalého pobytu návštěvník prokáže svým občanským průkazem.
Dále jej mohou využít vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v katastrálních územích: Hronov, Malá Čermná, Zbečník, Rokytník a Velký Dřevíč a kteří mají také řádně uhrazen poplatek za komunální odpad pro daný rok.
Úhradu poplatku prokáží dokladem o úhradě za daný rok.

 

 

Kovový odpad

Město Hronov v rámci rozšíření možností třídění odpadů rozmístilo po svém území 9 odpadních nádob na kovové obaly. Do těchto nádob můžete odkládat plechovky, nápojové obaly a drobný kovový odpad.

Plechovky od barev NE!!!, ty patří na separační místo.


Nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Hronov – u zimního stadionu
Hronov – nad Úvozem (Příčnice)
Hronov – Mikoláše Alše
Hronov – Havlíčkova ulice u žel. přejezdu
Zbečník – pod Chlomkem
Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62
 

Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/dalsi-moznost-trideni-kovoveho-odpadu/
Velký Dřevíč – naproti MŠ
Rokytník – u hasičské zbrojnice
Malá Čermná
Žabokrky – u bytovek čp. 61 a 62

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/dalsi-moznost-trideni-kovoveho-odpadu/

 

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou a baterie.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky. Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.   
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).  Zde je také umístěna na zdi za dveřmi malá sběrná nádoba. Do ní je možné odložit vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby naopak nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.

 

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (není určen pro podnikatelské subjekty)

Podzimní svoz nebezpečného odpadu:  Úterý - 2.10.2020    

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník autobusová zastávka "U dvou lip"  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 

Sbírat se budou následující druhy odpadu
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

 

 

Objemný odpad

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu pro občany (NE podnikatelské subjekty) se uskuteční ve Zbečníku dne 20.10. 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v Dolské (Kravské) ulici, Na Rovince.

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/sber-a-svoz-objemneho-komunalniho-odpad/
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu pro občany (NE podnikatelské subjekty) se uskuteční ve Zbečníku dne 20.10. 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v Dolské (Kravské) ulici, Na Rovince.

Více zde: https://www.zbecnik.com/news/sber-a-svoz-objemneho-komunalniho-odpad/

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu pro občany (NE podnikatelské subjekty) se uskuteční ve Zbečníku dne 20.10. 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v Dolské (Kravské) ulici, Na Rovince.
 

 

Kompostárna Velké Poříčí - svoz bioodpadu

Občanům města Hronova a jeho přilehlých částí je umožněno odkládání BIO odpadu na kompostárně ve Velkém Poříčí zdarma.
Povinností občana, který zde hodlá bezplatně odložit BIO odpad, je předložit svůj doklad totožnosti s trvalým pobytem ve městě Hronov, Velký Dřevíč, Zbečník, Rokytník, Žabokrky nebo Malá Čermná, případně předložit doklad o úhradě poplatku za komunální odpad v Hronově pro rok 2020.
V případě, že tak neučiníte, nebude vám bezplatné odložení BIO odpadu umožněno.

OTEVÍRACÍ DOBA KOMPOSTÁRNY VE VELKÉM POŘÍČÍ

Kompostárny ve Velkém Poříčí bude otevřena od 30.3.2021

Otevírací doba je úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin,  sobota od 8 do 12 hodin.


Pro pěší a malé množství bioodpadu zůstává separační místo Hronov nebo nově umístěné kontejnery.

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

probíhá v našem městě takto:

1) Uzavřenou průhlednou PET lahev s maximálním obsahem 2 litry, označenou nápisem "Hronov" lze odložit při svozu komunálního odpadu u sběrné nádoby.

2) Uzavřené plastové PET lahve lze také odkládat do červených sběrných nádob označených k tomuto sběru a umístěných na stanovištích kontejnerů pro tříděný odpad.
V současné době jsou tyto nádoby umístěny na těchto stanovištích: Zbečník, Padolí - u Wikovu, Zbečník pod Chlomkem, Velký Dřevíč - naproti MŠ, Rokytník - hasičská zbrojnice, Hronov - u zimního stadionu, Hronov - za prodejnou Na Kopečku, Hronov - Příčnice - křižovatka Úvoz x Seifertova, Malá Čermná - za čp. 46.

 

 

Likvidace eternitu a azbestu

ETERNIT ANI AZBEST NELZE ODEVZDAT NA SEPARAČNÍM MÍSTĚ MĚSTA HRONOVA!

Odvoz a likvidaci je možno si sjednat individuálně např. s firmou:
- MARIUS PEDERSEN, a.s., tel. č. 493 646 550
- HS EKOMETAL s.r.o., tel. č. 736 489 092, 736 489 094
  kont. osoba: Oldřich Koblížek, tel. č. 736 489 092

Uložení si lze individuálně domluvit na skládkách:
- SKLÁDKA KŘOVICE - https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-centrum-komplexniho-nakladani-s-odpady-krovice/
- SKLÁDKA TRUTNOV - https://www.stavebniodpadytrutnov.cz/kontakt

 

 

Kam odevzdat staré pneumatiky

1) Do svozu nebezpečného odpadu pořádaného MěÚ Hronov 2x ročně - zde musí být odevzdány pouze pneumatiky nerozřezané !!!

2) Dále je možno odevzdat na nejbližších veřejných místech zpětného odběru pneumatik:
Auto Kelly a.s., Běloveská 944, Náchod (https://www.autokelly.cz/Contact/Nachod)
AUTO-BRANKA, Českoskalická 1743/1, Náchod (https://www.skodaplus.cz/Dealer/302)
AUTOSALON DĚDEK, Dobenínská 1992, Náchod (https://www.zivefirmy.cz/autosalon-dedek_f246982)
Dušek-Automa, Ryšavého 257, Náchod (https://www.dusek-automa.cz/kontakt)
JOPECO spol. s.r.o., U Cihelny 1751, Náchod (https://www.jopeco.cz/kontakty/sidlo-spolecnosti)

 

 

Zdroj: Město Hronov a AgriWood

 

 

       čistýkraj           

                      jaktridit.cz

V roce 2021 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode