Osadní výbor Zbečník 2018 - 2022

Jak vznikl Osadní výbor ve Zbečníku

 

Poděkování

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaši důvěru a zvolení do Osadního výboru ve Zbečníku.

Zároveň Vás chceme požádat o spolupráci:

  • vítáme Vaše podněty, názory a připomínky
  • informace o dění ve Zbečníku a naší práci naleznete na webu www.zbecnik.com, záložka Osadní výbor
  • obracet se na nás můžete emailem, písemně nebo osobně

 

Kontakty:

Email: zbecnikov@gmail.com

Jana Fialová, Zbečník 122, Hronov 549 31

Martin Seidl, Zbečník 302, Hronov 549 31

Michal Lembej, Zbečník 117, Hronov 549 31

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

 

Volba předsedy OV Zbečník dne 3. června 2019

V pondělí 3. června 2019 se uskutečnilo jednání v zasedací místnosti MěÚ Hronov, kde se 3 kandidáti za Zbečník a 2 kandidáti za Malou Čermnou sešli s místostarostkou Věrou Bartošovou a tajemnicí Helenou Toldovou. Účelem tohoto jednání byla volba předsedy Osadního výboru. Za předsedu OV Malá Čermná byl následně zvolen p. Josef Vítek a za OV Zbečník p. Michal Lembej.

Zastupitelstvo města Hronova na svém zasedání 26. června 2019 jmenuje zvolené členy osadního výboru a jeho předsedu, od této chvíle se stává osadní výbor plně funkční a může zahájit svoji činnost.

 

 

Zveřejnění výsledků voleb do OV proběhlo dne 27. května 2019

Výsledek hlasování do Osadního výboru Zbečník:

91 hlasů - Michal Lembej
77 hlasů - Jana Fialová

47 hlasů - Martin Seidl
45 hlasů - Tomáš Jansa
42 hlasů - Martina Kejzlarová
34 hlasů - Josef Oulehla
34 hlasů - Eva Pávková

Z celkového počtu 832 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 165 voličů a odevzdalo 164 platných hlasů. Volební účast byla 19,83 %.

 

Malý zájem kandidátů o volby do OV

Volby do osadních výborů se budou konat ve dnech 24. – 25. května 2019, v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin,

- v části Zbečník se konají v jídelně základní školy ve Zbečníku. Hlasovací lístek obdržíte ve volební místnosti. Přihlásilo se 7 kandidátů.

- v části Malá Čermná - se konat nebudou. Přihlásili se 3 kandidáty, což je schválený počet členů OV. Budou jmenováni ZM.

- v části Velký Dřevíč - se konat nebudou. Přihlásil se pouze 1 kandidát.

- v části Rokytník - se konat nebudou. Přihlásili se pouze 2 kandidáti.

- v části Žabokrky - se konat nebudou. Nepřihlásil se žádný kandidát.

 
 

Oznámení o přípravách voleb do OV z 1. března 2019

Příprava voleb do osadních výborů (OV)

Zastupitelstvo města Hronova dne 19. 12. 2018 schválilo záměr ustanovení OV v integrovaných obcích - Rokytník, Velký Dřevíč, Žabokrky, Zbečník, Malá Čermná. Princip ustanovení OV formou místních voleb byl zvolen jako prostředek zaručující maximálně možnou spravedlnost a zároveň dávající zvoleným kandidátům jistotu, že dostali důvěru hovořit za ostatní občany ve své obci. Počet volených členů OV byl zastupitelstvem stanoven na 3.

Volby proběhnou ve stejných dnech jako volby do Evropského parlamentu, tedy 24. – 25. 5. 2019

Jak bude vše probíhat (časový sled):

1) Toto oznámení bude vyvěšeno 1. března 2019.

2) Od 18. března do 25. března dostane každý oprávněný volič do schránky „Prohlášení kandidáta“. To vyplní a odevzdá pouze ten, kdo má zájem v OV pracovat.

3) Od 26. března do 30. dubna zájemci odevzdají vyplněná „Prohlášení kandidáta“ do zapečetěné urny umístěné v budově MěÚ v Hronově, nám. Čs. armády 5, na podatelně, dveře č. 8.

4) Dne 6. května sestaví komise jmenovaná zastupitelstvem „Hlasovací lístek“ pro volbu do každého OV, a to na základě vyplněných „Prohlášení kandidáta" z jednotlivých obcí.

5) V pátek 24. května a v sobotu 25. proběhnou v řádných volebních místnostech volby: Rokytník - Hasičská zbrojnice, Velký Dřevíč - Základní škola, Žabokrky - Hasičská zbrojnice Hronov, Zbečník - Základní škola jídelna, Malá Čermná - Domov důchodců. Hlasovací lístky a obálky budou k vyzvednutí ve volebních místnostech. Právo volit do osadního výboru obce má občan obce, který je státním občanem České republiky, v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Vlastní volby budou probíhat tak, že každý z voličů zaškrtne na hlasovacím lístku příslušný počet kandidátů, kterým chce dát svůj hlas. Při zaškrtnutí více kandidátů než je stanovený počet členů OV, tj. 3, nebo žádného je hlasovací lístek považován za neplatný. Hlasovací lístek vloží do obálky označené razítkem města, kterou obdrží ve volební místnosti, a vhodí ji do zvláštní volební schránky. Po ukončení hlasování (v sobotu 25. května ve 14.00 hodin) bude volební schránka převezena na MěÚ v Hronově, kde v pondělí 27. května komise jmenovaná Zastupitelstvem města Hronova (budou v ní zástupci všech okrajových částí) sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech hlasovacích lístků.

První 3 kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů budou navrženi zastupitelstvu na jmenování za členy osadních výborů. Do 14 dnů po skončení voleb svolá starosta města tyto navržené členy do OV na jednání, na kterém si zvolí ze svých řad předsedu. Zastupitelstvo města Hronova na svém zasedání 26. června 2019 jmenuje zvolené členy osadního výboru a jeho předsedu, od této chvíle se stává osadní výbor plně funkční a může zahájit svoji činnost.

Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ Hronov

 
 
 

Následný postup po schválení záměru ustanovit osadní výbory

• každý občan starší 18 let, který je trvale hlášen v části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, obdrží dotazník, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda má zájem o práci v osadním výboru
• vyplněné dotazníky doručí občané do určitého data na určené místo (např. škola, schránka místního zastupitele, popř. na městský úřad – bude v dotazníku uvedeno)
• ze zájemců o práci v osadním výboru bude sestavena kandidátka, ze které budou občané volit členy osadního výboru; volby se uskuteční v tradičních volebních místnostech, ale budou stanoveny na kratší dobu (např. sobotní dopoledne); volební lístky se seznamem zájemců budou k dispozici v hlasovací místnosti, do domácností se doručovat nebudou (podobně je tomu při 2. kole senátních voleb)
• výsledek voleb bude zpracován do materiálu pro zastupitelstvo – schválení členů, volba předsedy osadního výboru; členy osadního výboru se stanou ti zájemci, kteří získají od občanů nejvíce hlasů
• o způsobu a průběhu voleb budou občané s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím Hronovských listů, webových stránek města, na facebooku

 

Zastupitelstvo města Hronova dne 19. prosince 2018 ukládá:

odboru tajemníka zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů v částech města Hronova – Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 1 (T. Strnad), Zdrželo se: 0
 


Zastupitelstvo města Hronova dne 19. prosince 2018 stanovuje:

počet členů osadních výborů na 3.
Hlasování: Pro: 17 (H. Nedvědová, L. Lelek, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, P. Mihola, L. Polej, M. Strnad, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Thér, T. Strnad)
 
 

 

Rada města dne 14. listopadu 2018 doporučila:

zastupitelstvu města schválit záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná, a to v počtu 5 členů.
 

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode