Základní údaje o jednotlivých stavbách

 

Kanalizace

Investor: Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR

Administrátor dotace: Dabona s. r. o. Rychnov nad Kněžnou

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Alexandra Chobotská, Vak Náchod, a. s.

Předpokládaná hodnota díla: Kč 76,5 mil. bez DPH (Kč 92,565 mil. včetně DPH)

Stav příprav: Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, mělo by být uzavřeno do konce ledna.

Předpokládaný termín plnění: 1. 4. 2014 – 31. 8. 2015 s tím, že v roce 2014 bude probíhat výstavba pouze stoky „A“ včetně veřejných částí domovních přípojek (stoka „A“ je kanalizační stoka uložená v silnici – dle situace v příloze); kompletní stavba stoky „A“ bude rozdělena na tři části stejné délky, které se budou posouvat po cca sedmi týdnech. Tento úsek bude vždy úplně uzavřen pro dopravu, bude zajištěn průjezd pouze složkám záchranného systému. Tuto činnost si bude koordinovat dodavatel kanalizace v součinnosti s městem Hronov.

Základní údaje o stavbě: Projekt řeší vybudování nové kanalizace a převedení splaškových odpadních vod do kanalizačního systému města Hronov.
Trasa stok je vedena v místních komunikacích a v komunikacích ve správě SÚS Královéhradeckého kraje. Pouze stoka A3 je vedena po soukromých pozemcích. Součástí jsou také dvě čerpací stanice a výtlačné potrubí. Kanalizační stoky, výtlaky a čerpací stanice jsou podzemní liniovou stavbou, která nemá zvláštní požadavky na architektonické ztvárnění.
Z důvodu zasíťovanosti některých úseků převážně velmi úzkých uliček bude nutné v některých částech přeložit vodovodní řad. Navržené přeložky budou ukládány do společného výkopu s kanalizačními stokami při dodržení odstupových vzdáleností.


Komunikace

Investor: Královehradecký kraj

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Irena Vaněčková jako zástupce SÚS KHK
 
Předpokládaná hodnota díla: Kč 49,5 mil. včrtně DPH

Stav příprav: Nyní probíhá schvalovací proces na dodavatele stavby a rozhodování o přidělení dotace z ROP Severovýchod.

Předpokládaný termín plnění: 31. 3. – 26. 10. 2014
Základní údaje o stavbě: Projekt řeší rekonstrukci vozovky s úpravou výškového a prostorového uspořádání v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od přejezdu ČD po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově u bývalého Tropiku). Délka úseku, který začíná u okrajové zástavby města a končí na křižovatce se silnicí II/303, je 3,024 km.
V trase průtahu silnice II/567 předměstím Hronova Zbečníkem bude postavena nová jednotná kanalizace, jejíž výstavbu zajišťují Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako samostatnou oddělenou stavbu. Šířka vozovky je 5,80 – 6,30 m a v zástavbě je vozovka upnuta do oboustranných obrub. Předmětem rekonstrukce komunikace je výměna původní konstrukce vozovky za novou. Od tratě ČD je komunikace v katastru Hronova. Stávající konstrukce vozovky v tomto úseku je zcela nedostatečná a stav vozovky je havarijní. Před přestavbou vozovky v tomto úseku provedly Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., jako správce jednotné kanalizace procházející levým okrajem vozovky, rekonstrukci trubního vedení na podzim loňského roku.
Rekonstrukce bude probíhat po 4 etapách tak, aby byly úplné uzavírky vždy na 2 etapy.
Nedílnou součástí celé rekonstrukce bude rekonstrukce mostu ev. č. 567-004 Zbečník, která má samostatnou projektovou dokumentaci. Mostní objekt se nachází v km 4,380 (druhá a třetí etapa). Na most navazují rovnoběžná křídla, jsou navržena jako betonové tížné zdi. Vzhledem k nutnosti zajištění provozu vozidel, bude stavba mostu probíhat ve dvou etapách s výstavbou po polovinách mostu. Úplná uzavírka mostu bude řešena v rámci celé akce komunikace a kanalizace.

 

Chodníky a veřejné osvětlení

Investor: Město Hronov

Zástupce pro technické záležitosti: Michaela Kajnarová

Předpokládaná hodnota díla: Kč 11 mil. bez DPH (Kč 13,31 mil. včetně DPH)

Stav příprav: Výběrové řízení na dodavatele je připraveno, na konci ledna bude vyvěšeno.

Předpokládaný termín plnění: 1. 4 – 26. 10. 2014

Základní údaje o stavbě: Jedná se o opravu stávajících chodníků a výstavbu nového chodníku v délce cca 120 m na začátku Zbečníku (směr od Kostelce). Oprava chodníků navazuje na výstavbu nové kanalizace a vozovky silnice. Stávající povrch chodníků je poškozen mnohými překopy a nerovnostmi s nevyhovujícím příčným odvodněním. Stávající živičný povrch bude odstraněn vč. konstrukčních vrstev a bude nahrazen novou konstrukcí s živičným krytem. V místech s dostatečnou šířkou budou chodníky odděleny od vozovky zeleným pásem. Na vjezdech budou chodníky doplněny varovnými pásy. Na autobusových zastávkách dojde k opravám nástupních ploch. Instalovány budou také nové autobusové zastávky. Součástí stavby je i výstavba nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodů pro chodce.

V Hronově dne 17. ledna 2014
Text připravila: Michaela Kajnarová, tel. 736 629 647, kajnarova@mestohronov.cz

 

 

Přiložené soubory ke stažení:

 

 

Zdroj: www.mestohronov.cz

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode