Informace pro rok 2021 k místnímu poplatku za komunální odpad - včetně formulářů

 

Vážení občané města Hronova, 

od 1. 1. 2021 platí vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova

(dále jen „vyhláška“  a „poplatek“).

Výše poplatku na poplatníka: 680 Kč

 

Termín splatnosti poplatku:

 • nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Poplatek je povinna uhradit:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně

 

Osvobození a úlevy od poplatku dle zákona a vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  1. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
  2. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku,
  3. ve výši 100 % pro poplatníky s místem pobytu v sídle ohlašovny
  4. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky s nedostupným místem svozu komunálního odpadu
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození dle zákona či vyhlášky nebo úlevu od poplatku, musí ve lhůtě do 60 dnů vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku podat žádost s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené  vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. Žádosti včetně potřebných informací jsou k dispozici zde.

 

Upřednostňujeme platbu poplatku převodem z účtu

Pro bezhotovostní platbu je nutné poplatek uhradit na  č.ú. 1524551/0100  a variabilní symbol, který bude zaslán na Váš e-mail na základě vyplněného elektronického formuláře  Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provede platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu, je současně sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž bude poplatek touto platbou hrazen, a dále zda bude žádat o osvobození nebo úlevu od poplatku. Oznámení lze provést prostřednictvím elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro občany s trvalým pobytem, který vyplníte a odešlete správci poplatku.

Platbu za vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu lze provést prostřednictvím společného zástupce na základě vyplněného elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (případně prostřednictvím společného zástupce) pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu.

V příloze jsou formuláře pro vytištění a vyplnění, které stačí naskenovat a zaslat na e-mail evidence-obyvatel@mestohronov.cz. Tištěné formuláře budou zároveň k dispozici také na Městském úřadu Hronov, evidence odpadů.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Poplatek lze dále platit hotově nebo kartou na odboru tajemníka, evidenci odpadů, nám. Čs. armády č.p. 4.

Vyhláška č. 2/2020 je k dispozici zde na internetových stránkách města.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova, evidence odpadů, nám Čs. armády 4, Hronov (bývalé prostory Komerční banky), tel.: 491 401 158, 739 300 292, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz.

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová

Zveřejněno: 27. 11. 2020

 

 

Pravidla osvobození nebo úlevy od místního poplatku za komunální odpad

Osvobození podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 6 OZV č. 2/2020)
Odst. 1:  Od poplatku je dle zákona osvobozena fyzická osoba, která je

a.    umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b.    umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c.    umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

             -  dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 1)Odst. 2:    Od poplatku se dále osvobozují fyzické osoby:

d.    které se celoročně (od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku) zdržují mimo území města - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku s příslušným potvrzením (Příloha č. 2),

e.    po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),

f.    po dobu pobytu v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),

g.    po dobu umístění v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, pokud toto umístění trvá déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalendářního roku - dokládá se Čestným prohlášením (Příloha č. 3),

h.    které jsou zároveň poplatníky podle odst. 1 písm. b) vyhlášky, a to od poplatku dle čl. 2 odst. 1 písm. b), za podmínky, že všichni případní spoluvlastníci jsou přihlášeni k pobytu ve městě - dokládá se prostřednictvím formuláře nebo elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu, a který zároveň slouží jako žádost o osvobození od poplatku.

 
Odst. 3: Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy - dokládá se prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy, a který zároveň slouží jako žádost o osvobození od poplatku (Příloha č. 4).

Odst. 4:  Úleva ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku se poskytuje fyzické osobě studující v denní či prezenční formě studia, která je v průběhu studia ubytována mimo území města - dokládá se prostřednictvím formuláře Oznámení o vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku s příslušným potvrzením (Příloha č. 2).

Podmínky nároku na osvobození a úlevu daná zákonem o místních poplatcích a daná vyhláškou a podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 6 OZV č. 2/2020)

Odst. 5: Nárok na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození nebo úlevu.

Odst. 6: V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Odst. 7: V případě vzniku několika nároků na úlevu se úlevy nesčítají.

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova, evidence odpadů, nám Čs. armády 4, 549 31 Hronov (bývalé prostory Komerční banky),  tel.: 491 401 158, 739 300 292. Veškeré informace jsou k dispozici na internetové adrese www.mestohronov.cz

                                                                                   
 

Soubory ke stažení:

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová

Zveřejněno: 26. 11. 2020

Zdroj: mestohronov.cz

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode