Přihláška do voleb Osadního výboru Zbečníku

 

 

Prohlášení kandidáta

 

pro volby do Osadního výboru Zbečníku konané dne 30. dubna 2011

 

 

 

"Já níže podepsaný(á) .......…………....…...….......………..........,   narozen(a) ......……………...…….,

                                                           jméno a příjmení

 

trvale bytem ................................................……………..…………,   telefon………………………………...,

 

 

 

prohlašuji, že kandiduji na člena Osadního výboru ve Zbečníku, zřizovaného Zastupitelstvem města Hronova.“

 

 

 

 

 

Ve Zbečníku dne ………………………                          ……….……..........................

                                                                                              podpis kandidáta

 

 

 

 

Informace k volbám do Osadního výboru Zbečníku

 

Vážení spoluobčané ze Zbečníku,

dovoluji si Vám nabídnout možnost kandidovat do Osadního výboru Zbečníku, který Zastupitelstvo města Hronova zřizuje pro katastrální území Zbečník. Poprvé v historii města Hronova přistupujeme k obsazení osadního výboru formou místních voleb, které se uskuteční v sobotu dne 30. dubna 2011, od 9,00 do 12,00 hod. Obsazení osadního výboru formou voleb je zárukou spravedlnosti a pro zvolené kandidáty jistotou, že dostali důvěru hovořit za občany ve své obci.

Vyzývám proto všechny trvale bydlící občany ve Zbečníku, kteří dosáhnou 30. dubna 2011 18 let věku, mají zájem o věci veřejné a není jim lhostejný osud jejich obce, aby vyplnili toto Prohlášení kandidáta a odevzdali jej do 27. dubna do zapečetěné schránky v Základní škole ve Zbečníku.

Z kandidátů, kteří odevzdají toto prohlášení a projeví tak ochotu pracovat v osadním výboru, bude sestaven hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek bude vyvěšen v informační skříňce ve Zbečníku a každý volič jej obdrží ve volební místnosti v době konání voleb. Vaše volební místnost je v jídelně Základní školy ve Zbečníku.

Počet členů osadního výboru je stanoven na 5. Vlastní volby budou probíhat tak, že každý z voličů po obdržení hlasovacího lístku zaškrtne na hlasovacím lístku maximálně 5 kandidátů, kterým chce dát svůj hlas. Při zaškrtnutí více kandidátů než 5 nebo žádného kandidáta je hlasovací lístek považován za neplatný. Hlasovací lístek vloží volič do obálky označené razítkem města, kterou obdrží ve volební místnosti a vhodí do zvláštní volební schránky.

Po ukončení hlasování (v sobotu 30. dubna v 12.00 hodin) bude volební schránka převezena na MěÚ v Hronově, kde v pondělí 2. května komise jmenovaná zastupitelstvem města sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech odevzdaných hlasovacích lístků. Prvních 5 kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů svolá starostka do 14-ti dnů po skončení voleb. Na setkání navrhnou kandidáti ze svých řad předsedu budoucího osadního výboru. Zastupitelstvo města Hronova na svém zasedání dne 22. června 2011 jmenuje zvolené členy osadního výboru a jeho předsedu, od této chvíle se stává Osadní výbor Zbečníku plně funkční a může zahájit svoji činnost.

 

A na závěr krátce co může osadní výbor konat:

Osadní výbor je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích oprávněn:

a)      předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b)      vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

c)      vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Hana Nedvědová

starostka města, v. r.

 

V roce 2023 nás podpořili:

Město Hronov

 

V roce 2022 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 nás podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 nás podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 nás podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode