Rekonstrukce silnice II/567 Zbečník - Rtyně

zavírka pro autobusy ve dnech 11.09. - 24.09.2017


 

letak

 

Výlukové jízdní řády naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení:
   Název přílohy   Typ   Velikost   Datum
Výlukový JŘ IREDO 350 pdf 43 kB 8.9.2017
Výlukový JŘ IREDO 351 pdf 33 kB 8.9.2017

 

Zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/Více zde: https://www.zbecnik.com/news/uzavirka-pro-autobusy-ve-dnech-11-09-24-09-2017/

 

Uzavírka pro autobusy ve dnech 11.09. - 24.09.2017

aktualizováno 11.09.2017

Výlukové jízdní řády naleznete v příloze:

 Název přílohy

 Typ

 Velikost

 Datum

Výlukový JŘ IREDO 350

pdf

43 kB

8.9.2017

Výlukový JŘ IREDO 351

pdf

33 kB

8.9.2017

 

Zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/

 

 

Silnice II/567 bude uzavřena v části od konce obce Zbečník směrem na Horní Kostelec od 3.7.2017!!!

Objízdné trasy:

Po dobu uzavírek bude provoz převeden na objízdné trasy vedené po silnicích I/14, II/303 a III/5672. Větší objem prací bude proveden za provozu, s uzavírkou jednoho jízdního pruhu. Provoz na průjezdu staveništěm bude řízen světelnou signalizací popřípadě pracovníky stavby a veden pomocí provizorního dopravního zařízení. Pro zmenšení dopravního zatížení bude z úseku silnice II/567 Hronov - Rtyně po celou dobu stavby odkloněna tranzitní nákladní doprava. Tranzit bude veden po silnicích II/303 a I/14 s průjezdem Náchodem.

 

 

 

Dopravní značky připraveny na uzavírku od pondělí 3.7.2017.

    

 

 

 

Informace o zahájení realizace stavby - aktualizace 04.06.2017


SÚS Královéhradeckého kraje a. s. oznamuje, že plánovaná rekonstrukce silnice II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, bude zahájena dne 3. 7. 2017. S ukončením stavebních prací se počítá 30. 9. 2017. Investorem akce je Královéhradecký kraj, zhotovitelem akce je STRABAG a. s.

V příloze je uložena mapa s vyznačením opravovaných úseků, rozsahu uzavírek a objízdných tras.

 • Červeně označený úsek znamená úplnou uzavírku - bez provozu.
 • Žlutě označený úsek znamená úplnou uzavírku vyjma autobusových spojů.
 • Modře označený úsek znamená částečnou uzavírku - provoz bude řízen semafory.

Informace o zahájení opravy silnice II/567 - aktualizace

Informace o zahájení realizace stavby - aktualizace


SÚS Královéhradeckého kraje a. s. oznamuje, že plánovaná rekonstrukce silnice II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, bude zahájena dne 3. 7. 2017. S ukončením stavebních prací se počítá 30. 9. 2017. Investorem akce je Královéhradecký kraj, zhotovitelem akce je STRABAG a. s.

V příloze je uložena mapa s vyznačením opravovaných úseků, rozsahu uzavírek a objízdných tras.

 • Červeně označený úsek znamená úplnou uzavírku - bez provozu.
 • Žlutě označený úsek znamená úplnou uzavírku vyjma autobusových spojů.
 • Modře označený úsek znamená částečnou uzavírku - provoz bude řízen semafory.Více zde: https://www.zbecnik.com/news/informace-o-zahajeni-opravy-silnice-ii-567-aktualizace/

Informace o zahájení opravy silnice II/567 - aktualizace

Informace o zahájení realizace stavby - aktualizace


SÚS Královéhradeckého kraje a. s. oznamuje, že plánovaná rekonstrukce silnice II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, bude zahájena dne 3. 7. 2017. S ukončením stavebních prací se počítá 30. 9. 2017. Investorem akce je Královéhradecký kraj, zhotovitelem akce je STRABAG a. s.

V příloze je uložena mapa s vyznačením opravovaných úseků, rozsahu uzavírek a objízdných tras.

 • Červeně označený úsek znamená úplnou uzavírku - bez provozu.
 • Žlutě označený úsek znamená úplnou uzavírku vyjma autobusových spojů.
 • Modře označený úsek znamená částečnou uzavírku - provoz bude řízen semafory.Více zde: https://www.zbecnik.com/news/informace-o-zahajeni-opravy-silnice-ii-567-aktualizace/

Informace o zahájení opravy silnice II/567 - aktualizace

Informace o zahájení realizace stavby - aktualizace


SÚS Královéhradeckého kraje a. s. oznamuje, že plánovaná rekonstrukce silnice II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, bude zahájena dne 3. 7. 2017. S ukončením stavebních prací se počítá 30. 9. 2017. Investorem akce je Královéhradecký kraj, zhotovitelem akce je STRABAG a. s.

V příloze je uložena mapa s vyznačením opravovaných úseků, rozsahu uzavírek a objízdných tras.

 • Červeně označený úsek znamená úplnou uzavírku - bez provozu.
 • Žlutě označený úsek znamená úplnou uzavírku vyjma autobusových spojů.
 • Modře označený úsek znamená částečnou uzavírku - provoz bude řízen semafory.Více zde: https://www.zbecnik.com/news/informace-o-zahajeni-opravy-silnice-ii-567-aktualizace/

Informace o zahájení opravy silnice II/567 - aktualizace

Informace o zahájení realizace stavby - aktualizace


SÚS Královéhradeckého kraje a. s. oznamuje, že plánovaná rekonstrukce silnice II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, bude zahájena dne 3. 7. 2017. S ukončením stavebních prací se počítá 30. 9. 2017. Investorem akce je Královéhradecký kraj, zhotovitelem akce je STRABAG a. s.

V příloze je uložena mapa s vyznačením opravovaných úseků, rozsahu uzavírek a objízdných tras.

 • Červeně označený úsek znamená úplnou uzavírku - bez provozu.
 • Žlutě označený úsek znamená úplnou uzavírku vyjma autobusových spojů.
 • Modře označený úsek znamená částečnou uzavírku - provoz bude řízen semafory.Více zde: https://www.zbecnik.com/news/informace-o-zahajeni-opravy-silnice-ii-567-aktualizace/

 

 

 

 

Náklady stavby: 25 878 825,- Kč včetně DPH

Zdroj financování: IROP - Integrovaný regionální operační program

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

 

Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:   03. 07. 2017

Termín ukončení stavebních prací:  01.10. 2017

Termín úplného dokončení stavby:  12. 11. 2017

Tiskovou zprávu SÚS Královehradeckého kraje a.s. najdete: https://www.suskhk.cz/userfile/files/TZ_II_567_Rtyne_Zbecnik_Hronov.pdf

 

 

 

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu - 26.09.2016

 • Název: 34854_II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102“.
Silnice II/567 v okrajové části okresu Náchod slouží nejen místní dopravě mezi přilehlými obcemi, ale je rovněž spojnicí mezi Hronovem a Rtyní v Podkrkonoší s pokračováním na Trutnov. Je spojnicí sil. II/303 se sil. I/14. Jedná se o silnici II. tř., která v celé délce úseku vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Charakter a stav vozovky je v jednotlivých úsecích odlišný. V úseku od hranice okresu po zástavbu v Horním Kostelci je vozovka převážně v šířce 5.50 m a celkový rozsah poruch v krytových vrstvách i poruch zasahujících do podkladních vrstev je značný. Rozsah poruch krytu dosahuje 60% celkové plochy vozovky. V druhém úseku stavby od křiž. se sil. III/5672 v Horním Kostelci jsou patrné převážně poruchy v krytových vrstvách. Příčinou poruch je opotřebení asfaltových vrstev a jejich nespojitost. Poruchy zasahující do podkladních vrstev jsou způsobeny nedostatečnou funkcí odvodnění. Vozovka v tomto úseku je široká 6,0 m.
Samostatnými objekty stavby je rekonstrukce vozovky v rozsahu křižovatky se sil. III/5672 a sanace zemního tělesa komunikace v úseku s jeho nedostatečnou stabilitou. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu. V intravilánu města Červený Kostelec se nachází pouze krátký úsek procházející okrajovou částí Horní Kostelec v délce cca 0,6 km. Na stávající komunikaci navazují v úseku rekonstrukce další silnice III. tř., místní a účelové komunikace. Dle požadavku byla na základě provedených vrtů a expertním stanovení únosnosti určen rozsah rekonstrukce krytu vozovky. Rekonstrukce asfaltového krytu se zesílením podkladní vrstvy recyklací prováděnou za studena a s výměnou se zesílením asfaltových vrstev krytu je navržena v úseku od hranice okresu po křižovatku se sil. II/5672 v Horním Kostelci (SO 102.1). V úseku od křižovatky se sil. II/5672 do konce stavby (SO 102.2) bude provedena výměna krytových asfaltových vrstev se zesílením a opravami poruch zasahujících do asfaltových podkladních vrstev. Opraveny budou plošné rozpady vrstvy, podélné a příčné trhliny. V obou úsecích budou provedeny opravy vad konstrukce vozovky zasahujících do podloží. Rekonstrukce budou provedeny kompletní výměnou vrstev konstrukce a nutnou úpravou podloží. Stávající degradované krytové vrstvy v obou úsecích budou v tl. 100 mm odfrézovány.
Začátek stavby je ve staničení 0,000 km = km 3.155 – hranice okresu. Konec stavby je ve staničení 2.840 km = 5.996 km pasportu sil. II/567. V konci stavba navazuje na úsek SO103 Zbečník - průtah dokončený v r. 2014. Délka stavby je 2,84 km, celková plocha 17 500 m2.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech za částečných i úplných uzavírek. Zhotovitel zpracuje podrobný časový plán stavby zajišťující časovou i technologickou návaznost prací na objektech a zohledňující nutné zásahy do veřejného provozu. Podrobný časový plán bude podkladem pro projednání žádosti o povolení uzavírek jednotlivých úseků.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat zčásti za úplné uzavírky jednotlivých úseků stavby, kterou si vyžaduje použitá technologie stavebních prací. Po dobu uzavírek bude provoz převeden na objízdné trasy vedené po silnicích I/14, II/303 a III/5672. Větší objem prací bude proveden za provozu, s uzavírkou jednoho jízdního pruhu (délku pracovního místa určí Policie ČR DI Náchod). Provoz na průjezdu staveništěm bude řízen světelnou signalizací popřípadě pracovníky stavby a veden pomocí provizorního dopravního zařízení. Pro zmenšení dopravního zatížení bude z úseku silnice II/567 Hronov - Rtyně po celou dobu stavby odkloněna tranzitní nákladní doprava. Tranzit bude veden po sil.II/303 a I/14 s průjezdem Náchodem.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech po dokončení postupně uváděných do provozu.
Vzhledem k nutnosti provedení úplných uzavírek úseků silnice v průběhu stavby s dopadem na provoz školních autobusových spojů bude vhodné provést práce v době školních prázdnin.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří STRADA HK, spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný architekt Ing. A. Dejmek, datum zpracování 12/2015. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

 

 

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

 

Veškeré informace o této zakázce najdete: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_3475.html

 

 

V roce 2024 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov

 

 

V roce 2023 náš spolek podpořili:

Nadace Via, Město Hronov, Albi, GP BAU s.r.o., Umlauf

 

V roce 2022 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2021 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi

 

V roce 2020 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf

 

V roce 2019 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Albi, Umlauf, Wimex

 

V roce 2018 náš spolek podpořili:

Albi, Město Hronov

 

V roce 2017 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

V roce 2016 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 náš spolek podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 náš spolek podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.

 

 

Zbečník náš domov, z.s.

Zbečník 117
Hronov
549 31
+420 602 372 340 info.zbecnik@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode